Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kostuumfotografie Hilversum en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Opdracht

– Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Kostuumfotografie Hilversum zich jegens de opdrachtgever verbindt om fotografische werken te maken en/of te leveren.

– Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Kostuumfotografie Hilversum. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Kostuumfotografie Hilversum aan de opdrachtgever van een schriftelijke opdrachtbevestiging.

– Kostuumfotografie Hilversum heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

– In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Kostuumfotografie Hilversum recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

Uitvoering en Overmacht

– Kostuumfotografie Hilversum zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een optimaal resultaat.

– Wanneer Kostuumfotografie Hilversum door overmacht is verhinderd is zij daar niet verantwoordelijk voor.

Onder overmacht wordt verstaan onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Jolanda van der Linden Fotografie & Producties en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Website en Eigendom en Publicatie

– Ondanks de uiterste zorg die Kostuumfotografie Hilversum aan de correctheid en volledigheid van de website www.kostuumfotografie.nl heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

Kostuumfotografie Hilversum behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

– Kostuumfotografie Hilversum behoudt het recht de foto’s te gebruiken op zijn internetsite. Ook behoudt Kostuumfotografie Hilversum het recht de foto’s elders te plaatsen als promotie van zijn werk als fotograaf. Mocht u hier niet mee akkoord gaan dan dient dit schriftelijk van tevoren gemeld te worden.

– Het intellectueel eigendom van de foto’s behoort tot Kostuumfotografie Hilversum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

– Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen melden. Kostuumfotografie Hilversum zal deze foto’s, indien de redenen gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

– Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding (fotografie: www.kostuumfotografie.nl) op of nabij de foto’s.

Offertes en Betalingen

– De door Kostuumfotografie Hilversum gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden en/of veranderingen in de werkzaamheden.

– Verzonden foto’s, dvd’s of fotoalbums zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever.

– Zowel Kostuumfotografie Hilversum als de opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever.

Afleveringstermijn

– De opdrachtgever dient met Kostuumfotografie Hilversum de afleveringstermijn van de afgesproken goederen voorafgaand aan de opdracht te overleggen en overeenstemming met Kostuumfotografie Hilversum daaromtrent te hebben.

– De afleveringstermijn zal door Kostuumfotografie Hilversum zoveel mogelijk in acht worden genomen. Het zal de klant nimmer het recht geven op enige schadevergoeding of op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst. 

Aansprakelijkheid

– Kostuumfotografie Hilversum kan niet aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt voor, tijdens en na het fotograferen op locatie of in een studiosetting.

– Bij opdrachten kan Kostuumfotografie Hilversum nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat. Kostuumfotografie Hilversum heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Kostuumfotografie Hilversum is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor gevolgschade die de klant of een derde ter zake van (het gebruik van) foto’s en producten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

– Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Kostuumfotografie Hilversum  zal de klant Kostuumfotografie Hilversum vrijwaren tegen alle aanspraken van derden.

– Dit geldt ook voor aanspraken die direct of indirect verband houden met het gebruik van foto’s, producten en verstrekte materialen of gegevens die door de klant zijn verstrekt voor de uitvoering van de opdracht aan Kostuumfotografie Hilversum.

– De klant zal Kostuumfotografie Hilversum alle schade vergoeden die Kostuumfotografie Hilversum lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. – Kostuumfotografie Hilversum is niet aansprakelijk voor schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

– Kostuumfotografie Hilversum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de website of het gebruik van (beeld)informatie die op de site en elders wordt verstrekt.

– Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Kostuumfotografie Hilversum jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de foto’s, gebruikte materialen, gegevens en resultaten.

– Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering, schriftelijk aan Kostuumfotografie Hilversum te worden meegedeeld.